Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym  2018/2019 proponujemy 4 kierunki kształcenia:
  1. Prawniczo-dziennikarski   (język polski, historia, język angielski)                                                                                                                                                                                               
  2. IT z akademią programowania  (matematyka, informatyka, język angielski)                                                                                                                      
  3. Medyczny z elementami ratownictwa  (biologia, chemia, język angielski)                                                                                                                         
  4.  „Kariera w mundurze”  innowacja pedagogiczna (język angielski, historia, geografia)

 

Zasady rekrutacji na rok 2018/2019 

Wymagane dokumenty:

• Podanie z wyszczególnieniem nazwy oddziału, do którego się ubiega (dostępne tutaj)
• Dwa zdjęcia o wym. 30x42 mm (podpisane na odwrocie) 
• Oryginał lub  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (po otrzymaniu) 
• Oryginał lub  kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po otrzymaniu)
• Dokumentacja lekarska (karta zdrowia)
Podania można składać w sekretariacie szkoły.

Zasady rekrutacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rekrutację przeprowadzimy na podstawie liczby zdobytych przez kandydata punktów za:

  1. Egzamin gimnazjalny
  2. Oceny na świadectwie

Liczbę punktów za świadectwo obliczymy przeliczając na punkty ocenę:

1. Dla kandydatów do oddziału z rozszerzonym programem nauczania  języka polskiego, historii i języka angielskiego: 

-język polski, matematyka, historia i język angielski.

2.Dla kandytatów do oddziału z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki i języka angielskiego:

- język polski, matematyka, informatyka i język angielski.

3. Dla kandytatów do oddziału z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i języka angielskiego:

- język polski, biologia, chemia i język angielski.

4.Dla kandytatów do oddziału z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, historii i geografii:

- język polski, historia, geografia i język angielski.

Przeliczenie odbywać się będzie wg następujących zasad: 

• Za stopień celujący - 18 pkt. 
• Za stopień bardzo dobry - 17 pkt. 
• Za stopień dobry - 14 pkt. 
• Za stopień dostateczny - 8 pkt. 
• Za stopień dopuszczający - 2 pkt. 

ZA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM przyznaje się 7 punktów.

Punkty za  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum dostępne w rozporzadzeniu MEN(dostępne tutaj) 

Szczegółowe informacje o terminach poszczególnych etapów rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

6 lipca do godz.12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona                i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

 12 lipca  godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 12 lipca do godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 lipca do 28 sierpnia

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 29 sierpnia  godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona                i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

 31 sierpnia godz. 12.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 31 sierpnia do godz. 12.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Zarzadzenie Kuratora Oświaty nr 5 z dnia 07-lutego-2018r.

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Styczeń 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31